Quotes form The School of Greatness – Lewis Howes

IMG_1858

1 – Creating a vision is about clearly defining what you want (your goals) and who you want to be (your dreams). 

Tạo ra tầm nhìn có nghĩa là định nghĩa rõ ràng những gì mà bạn muốn (mục tiêu của bạn) và con người mà bạn muốn mình trở thành (mơ ước của bạn)

IMG_1859

2 – To be good at something requires talent, vision, and action. Greatness is what remains when that talent and vision meet adversity – and persist in the face of it.

Để thật sự giỏi một thứ gì đó đòi hỏi tài năng, tầm nhìn và hành động. Sự vĩ đại chính là những gì còn lại sau khi tài năng và tầm nhìn gặp phải trở ngại – và kiên quyết đối mặt với nó.

IMG_1860

3 – When it comes to greatness, he teaches us that there is no room in life for excuses.

Nói đến những thứ lớn lao, anh ấy dạy chúng tôi rằng cuộc sống này không có chỗ cho những lời bào chữa.

IMG_1861

4 – When we go and focus on those things that we have no control over, it brings us nothing but unhappiness.

Khi ta cứ chăm chăm tập trung mãi vào những thứ mà ta không thể kiểm soát, nó chẳng mang lại gì cho ta ngoài những nỗi buồn khổ.

IMG_1907

5 – We dream, and then reality smacks us in the face.

Chúng ta mơ ước, và rồi thực tế phũ phàng tát thẳng vào mặt.

IMG_1863

6 – “Greatness comes from fear. Fear can either shut us down and we go home, or we fight through it.”

Sự vĩ đại đến từ nỗi sợ hãi. Sợ hãi có thể khiến chúng ta chùn bước và quay đầu về nhà, hoặc là chúng ta chiến đấu đến cùng với nó.

IMG_1865

7 – “It is a metaphor for a lot of things you need to learn. Running, like life, is that constant confrontation of a challenge every day. Some days you don’t feel that good; some days you feel great. Some days you’re not inspired; other days it’s pouring rain and freezing cold but you still have to go and run. As a kid, that’s an incredibly important lesson to learn: that it takes commitment and you have to believe in yourself and that you can actually do whatever the hell you want. There’s no limit to what you can do.”

Chạy bộ, nó giống như một phép ẩn dụ cho rất nhiều thứ mà bạn cần phải học trong đời. Nó là sự đối mặt với thử thách mỗi ngày không ngừng nghỉ. Có những ngày bạn cảm thấy không khoẻ, có những ngày bạn cảm thấy thật tuyệt. Có những ngày bạn chẳng hứng thú với bất kì thứ gì, những ngày khác trời đổ mưa và lạnh cóng nhưng bạn vẫn phải bước đi và chạy. Là một đứa trẻ, đó là một bài học cực kì quan trọng để học, rằng hãy chuyên tâm và phải có niềm tin vào chính mình, rằng bạn thực sự có thể làm bất kể thứ quỷ gì bạn muốn. Không hề có giới hạn cho những gì mà bạn có thể làm.

IMG_1866

8 – Oftentimes the biggest obstacle we face is ourselves. Negative feelings, self-doubt, self-loathing; they all come from within to sabotage our vision. Adversity of all kinds will remain in your life until you adjust your perspective and embrace the messages failure is trying to send you. Listen to the feedback and apply it to your actions, and before you know it, adversity begins to melt away.

Thường thì trở ngại lớn nhất chúng ta phải đối diện đó chính là bản thân mình. Những cảm xúc tiêu cực, hoài nghi chính mình, căm ghét bản thân; tất thảy những cảm xúc đó đến từ bên trong nhằm phá huỷ tầm nhìn của bạn. Trở ngại đủ mọi kiểu sẽ luôn luôn có mặt trong cuộc đời bạn, cho đến khi bạn điều chỉnh quan điểm của chính mình và nắm lấy những thông điệp mà thất bại đang cố gắng gửi tới. Lắng nghe những phản hồi và áp dụng nó vào hành động, và trước khi bạn nhân ra, những trở ngại bắt đầu tan biến.

IMG_1867

9 – Adversity means failure, and failure means you must be bad at something. That’s an awful feeling. In reality, failure is simply feedback. It’s not that you are bad or not good enough or incapable. Failure (or feedback) gives you the opportunity to look at what’s not working and figure out how to make it work.

Nghịch cảnh nghĩa là thất bại, và thất bại nghĩa là bạn phải tệ một thứ gì đó lắm. Đó là một cảm giác thật kinh khủng.

Thực tế thì thất bại đơn giản chỉ là sự phản hồi. Nó không có nghĩa là bạn dở tệ hay không đủ giỏi hay không có khả năng. Thất bại (hoặc phản hồi) cho bạn cơ hội để nhìn vào những thứ không hiệu quả và tìm ra cách để làm cho bằng được.

IMG_1868

10 – Adversity happens to everyone, and though pain is inevitable, despair is optional.

Nghịch cảnh xảy đến với tất cả mọi người, và mặc dù nỗi đau thì không thể tránh khỏi, tuyệt vọng hay không lại là một sự lựa chọn.

IMG_1869

11 – I’d already reached my bottom, so the only direction was up.

Tôi đã đến bước đường cùng rồi và hướng đi duy nhất là phải đứng dậy, phải tiến lên.

IMG_1870

12 – After all, greatness is not something that comes to you; you go to it, and it’s always moving. You slow down, and it moves father away. You stop, and it disappears over the horizon.

Sau tất cả, sự vĩ đại không phải là thứ tìm đến bạn; bạn tìm đến nó, và nó luôn luôn dịch chuyển. Bạn chậm lại, và nó di chuyển xa hơn. Bạn dừng lại, và nó biến mất tăm.

IMG_1871

13 – “If you want to be the best, you have to do things that other people aren’t willing to do” (Michael Phelps)

Nếu bạn muốn là người giỏi nhất, bạn phải làm những thứ mà chẳng ai sẵn lòng làm.  

IMG_1872

14 – “You can be the biggest or the most talented person in the world, but if you don’t love what you do, then it’s not going to show and it’s not going to work. And you don’t necessarily have to have the greatest talent, but if you work for it and you love it, then you’ll have better results”.

Bạn có thể là người giỏi nhất hay tài năng nhất thế giới, nhưng nếu bạn không yêu những gì bạn làm, thì nó sẽ chẳng đi đến đâu hết. Và bạn không nhất thiết phải sở hữu tài năng gì vĩ đại, nhưng một khi bạn yêu thích và hết mình vì điều gì đó, bạn sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp hơn.

IMG_1873

15 – A Japanese proverb says, “Vision without action is a dream. Action without vision is a nightmare”. You need both vision and action to achieve great things. Vision guides you; action propels you. But most people settle for the dream, because it is free and easy. It doesn’t require action or hustle, which comes at a heavy price sometimes. Most aren’t willing to pay that price.

Tục ngữ Nhật Bản có câu, “Có tầm nhìn mà không hành động thì chỉ là một giấc mơ. Hành động mà không có tầm nhìn là một cơn ác mông”. Bạn cần cả hai thứ, tầm nhìn và hành động để đạt được những gì lớn lao. Tầm nhìn dẫn dắt bạn, hành động thúc giục bạn. Nhưng hầu hết mọi người yên vị với những giấc mơ, bởi vì mơ thì dễ dàng và miễn phí. Nó không đòi hỏi hành động hay phải hối hả quyết liệt, thứ thường đến cùng với những cái giá đắt đỏ. Và hầu như chẳng ai sẵn lòng trả giá đắt.

IMG_1875

16 – Everything was already going wrong… Worrying wasn’t an option. I had to take action to improve myself and overcome my fears if I didn’t want to feel that insecurity anymore.

Mọi thứ đã sai quá sai rồi… Lo lắng đâu phải là một sự lựa chọn. Tôi phải làm gì đó để thay đổi bản thân và vượt qua những nỗi sợ hãi của chính mình nếu như tôi không muốn cảm thấy bất an thêm nữa.

IMG_1874

17 – When you experience fear, move toward it. When you feel doubt, take the necessary actions to build your confidence. When you are afraid of being wrong or looking bad in front of others, be humble and vulnerable to create real human connection.

Khi bạn đối mặt với sợ hãi, hãy tiến thẳng vào nó. Khi bạn cảm thấy tự ti hay hoài nghi chính mình, hãy làm những gì cần thiết để tạo nên sự tự tin cho chính mình. Khi bạn lo sợ mình hành xử không đúng hay trông tồi tệ trước mặt người khác, hãy khiêm tốn và mở lòng để tạo ra mối liên kết thật sự giữa con người với nhau

IMG_1884

18 – Mistakes will happen no matter what. It’s part of the game, it’s part of life! Fear is a necessary component of that – it helps you calculate the risk – but you can’t let the fear make the decisions for you. You must feel the fear, process it, and do what you need to do to achieve what you’ve set out for yourself.

Sai lầm bao giờ cũng xảy đến cho dù có thế nào. Nó là một phần của trò chơi, một phần của cuộc sống! Sợ hãi là một yếu tố cần thiết – nó giúp bạn đong đếm rủi ro – nhưng bạn không thể để nỗi sợ hãi quyết định dùm mình được. Bạn phải cảm thấy nỗi sợ đó, chuyển hoá nó, và làm những gì cần làm để đạt được những gì mà bạn đã đặt ra cho chính mình.

IMG_1885

19 – It doesn’t take long to form a new habit, but it can slip away from you just as quickly.

Tập thói quen mới thì chẳng lâu, nhưng nó tuột khỏi tầm tay một cách nhanh chóng.

IMG_1886

20 – We can’t turn back time and start over, but we can choose how it will end, and it is never too late to take the first step in the right direction.

Ta không thể nào trở ngược thời gian và bắt đầu lại lần nữa, nhưng ta có thể chọn cách để kết thúc, và chẳng bao giờ là quá muộn để bước đi đúng hướng.

IMG_1887

21 – Greatness is about getting better every day at life – at business, at relationship, at whatever your vision is – and you can’t do that if you keep making the same mistakes over and over again.

Sự vĩ đại nghĩa là một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày – trong công việc, trong những mối quan hệ, hay trong tầm nhìn mà bạn đã đặt ra – và bạn không thể đạt được điều đó nếu cứ tiếp tục mắc sai lầm hết lần này đến lần khác.

IMG_1906

22- Now others of you might be asking a different question, “Well, what if you don’t have any talent? What then?”. First of all, that’s garbage. Every single one of us has talent churning away inside; you either have misdiagnosed yours; denied it; or taken it for granted.

Ngay trong lúc này trong số các bạn sẽ có người đặt ra một câu hỏi khác: “Ồ, nếu như tôi không có bất kỳ tài năng gì? Sao giờ?”. Trước hết, hết sức nhảm nhí. Mỗi người chúng ta ai cũng có một tài năng gì đó ẩn náu bên trong; bạn hoặc là xét đoán sai; chối bỏ nó; hoặc là không biết trân trọng nó.

IMG_1902

23 – “Sometimes you just have this inner voice that compels you. It’s your future self speaking to your present self, saying, ‘Follow me. This is who and what you were meant to be’.”

“Thỉnh thoảng bạn lại nghe thấy một tiếng nói thì thầm giục giã bên trong. Đó chính là bạn trong tương lai trò chuyện với chính bạn trong hiện tại, nó nói là “Cứ làm theo tao đi. Đây mới chính là con người và là những gì mà mày được định đoạt để trở thành”

IMG_1895

24 – If you concentrate on what you have, you’ll always have more. If you concentrate on what you don’t have, you’ll never have enough.

Nếu bạn chăm chú vào những gì bạn có, bạn sẽ luôn luôn có được thêm. Nếu bạn chăm chú vào những gì bạn không có, bạn sẽ không bao giờ thấy đủ.

IMG_1905
 25 – “My thing was asking one kid per country what they would want if they could have anything in world”
“I expected the answers from these kids that were similar to what I want when I was a kid, which was like, a big house, a fancy car, and the latest technology”, Adam admitted. “But the answers were so different”
The most powerful one came from a little boy begging on the outskirts of the city of Agra in northern India. Adam asked him, “If you could have anything in this world, what would it be?”. His answer was simple: “I want a pencil”.

Việc của tôi là hỏi mỗi đứa trẻ ở mỗi đất nước rằng chúng muốn gì nếu chúng có thể có được mọi thứ trên đời. “Tôi đã mong những đứa nhóc sẽ trả lời giống như những gì mà tôi muốn khi tôi còn nhỏ, tỉ như, một căn nhà thiệt bự, một chiếc xe đời mới, hay món đồ công nghệ mới nhất.” Adam thừa nhận. “Nhưng những câu trả lời quá khác biệt”. Câu trả lời chấn động nhất đến từ một cậu bé ăn xin ở ngoại ô thành phố Agra miền Bắc Ấn Độ. Adam hỏi: “Nếu như con có thể có bất cứ thứ gì trên đời, con muốn cái gì?”. Cậu bé trả lời đơn giản: “Con muốn một cây bút chì.”

IMG_1896

26 – We all have traumas. We all have secret pain. We all make mistakes. It’s true. I wish it wasn’t so, but it is.

Chúng ta ai cũng có những vết thương lòng. Ai cũng có những nỗi đau bí mật của riêng mình. Chúng ta đều phạm sai lầm. Đó là sự thật. Tôi ước gì nó đừng như vậy, nhưng nó là vậy rồi, không khác đi được./.

(Read with My, T2HM – April 27, 2016)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s